Naujienos

Keičiasi VšĮ ,,Sveikas miestas“ pavadinimas ir įstatai

2021-05-13

Informuojame, kad keičiasi VšĮ ,,Sveikas miestas“ pavadinimas ir įstatai. Nuo šiol įstaigos pavadinimas yra „Active Vilnius“ 

Įsakymo tekstas:

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ,,SVEIKAS MIESTAS“ PAVADINIMO KEITIMO IR ĮSTATŲ TVIRTINIMO

2021 m. gegužės     d.   Nr.       

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.43 straipsniu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 7 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 6 straipsniu, 10 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 8 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. 1025 „Dėl valstybės ir savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose“ ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 9 d. sprendimu Nr. 1-1200 ,,Dėl Turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose taisyklių tvirtinimo“ patvirtintomis Turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose taisyklėmis:

1.Keičiu viešosios įstaigos ,,Sveikas miestas“ pavadinimą į „Active Vilnius“.

2.Tvirtinu Viešosios įstaigos „Active Vilnius“ įstatus (pridedama).

3.Įgalioju viešosios įstaigos ,,Sveikas miestas“ direktorių Mantą Paulauską pasirašyti 2 punktu patvirtintus Viešosios įstaigos „Active Vilnius“ įstatus.

4.Įpareigoju viešosios įstaigos ,,Sveikas miestas“ direktorių Mantą Paulauską apie 1 punkte nurodytos įstaigos pavadinimo pakeitimą teisės aktų nustatyta tvarka pranešti viešai vieną kartą arba pranešti viešosios įstaigos kreditoriams raštu ir įregistruoti 2 punktu patvirtintus Viešosios įstaigos „Active Vilnius“ įstatus valstybės įmonėje Registrų centre per 30 dienų nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos.

5.Pavedu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui, kuruojančiam sporto ir sveikatingumo sritį, kontroliuoti, kaip vykdomas šis įsakymas.

6.P r i p a ž į s t u netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 11 d. įsakymą Nr. 30-1593/18(2.1.1E-TD2) „Dėl Viešosios įstaigos ,,Sveikas miestas“ įstatų tvirtinimo“.

 

Administracijos direktorė                                                                                                                                        Lina Koriznienė

 

 

Nauji įstaigos įstatai skelbiami čia.