2018-2019 M. VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ KVADRATO VARŽYBŲ NUOSTATAI Sveikas Miestas

2018-2019 M. VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ KVADRATO VARŽYBŲ NUOSTATAI

2018-2019 M. M. VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ

KVADRATO VARŽYBŲ NUOSTATAI

 

I. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

1. Varžybųtikslas – per sportąugdytisąmoningą, pilietiškaiaktyvųžmogų, puoselėjantįtautinesvertybes.

2. Uždaviniai:

2.1. didintimokiniųmotyvacijąužsiimtiaktyviafizineveiklalaisvalaikiu, skatintijuossistemingaimankštintis, sąmoningairūpintissavosveikatairfiziniutobulinimusi, ieškantnaujųfizinioaktyvumoformųbendrojougdymomokyklose;

2.2. suteiktikiekvienammokiniuigalimybęsportuotinepatiriantjokiosdiskriminacijosirjaučiantolimpinędvasią, kurireikalaujatarpusaviodraugiškumo, solidarumoirkilnauselgesiosupratimo;

2.3. Skatintijuosgarbingaikovotiiratstovautimokyklą Vilniaus miestomokyklųirLietuvosmokyklųkvadratovaržybose.

II. VADOVAVIMAS IR VYKDYMAS

3. Varžybųorganizatoriai – Vilniaus miestosavivaldybėsadministracijosŠvietimo, kultūrosirsportodepartamentasirviešojiįstaiga ,,Sveikasmiestas“

4. Varžybųvykdytojai – Vilniaus miestobendrojougdymomokyklos.

5. Varžybųvyriausiasisteisėjas – GenovaitėAstrauskienė, viešosiosįstaigos ,,Sveikasmiestas“ projektųvadovė, tel. nr. +370 61207507; el. paštas: genovaiteastrauskiene614@gmail.com ,zaidynes@sveikasmiestas.lt.

III. Dalyviai 

6. Varžybosedalyvaujadviejųamžiausgrupių Vilniaus miestobendrojougdymomokyklųmokiniųkomandos:

6.1. pirmaamžiausgrupė –2008 m. gimimoirjaunesni;

6.1.1. komandamišri – 5 mergaitės, 5 berniukai, 2 atsarginiai (1 mergaitėir 1 berniukas), 1 mokytojas–vadovas, 1 teisėjas.

6.2. antra amžiausgrupė –2006 m. gimimoirjaunesni;

6.2.1. mokiniųvaržybosvykdomosatskirai tarp mergaičiųirberniukųkomandų;

6.2.2. mergaičiųirberniukųkomandųsudėtis – 8 žaidėjai, 2 atsarginiai, 1 mokytojas–vadovas, 1 teisėjas.

 

IV. Programa IR MOKYKLŲ PASKIRSTYMAS Į POGRUPIUS

7. Vykdomosmiesto, zoninės, tarpzoninėsirfinalinėskvadratovaržybosirvykdomospagal 2006 m. patikslintaskvadratožaidimotaisykles;

7.1. taisyklėspaskelbtos www. lmnsc.lt.

2008 m. gimimo. irjaunesni

Rimantas Dūda vyriausiasisteisėjas, Vilniaus GerosiosViltiesprogimnazijoskūnokultūrosmokytojas tel. nr. 867233113, el. paštas;rimantas47@gmail.com

8. Vilniaus miestomokyklųžaidynių 2008 m. gimimoirjaunesniųkvadrato varžybasrekomenduojameįvykdytiiki 2018 m. lapkričio1 d.;

8.1. Vilniaus miestomokyklųžaidynių 2008 m. gimimoirjaunesniųkvadrato varžybų komandanugalėtoja 2018 metųlapkričio 9/11 d. dalyvaujaLietuvosmokyklųžaidyniųkvadratovaržybųzoninėsevaržyboseVilniaus r.

tel. nr. 868459941, (8-5) 2750622

2006 m. gimimoirjaunesni (mergaitės)

VidasGrigasvyriausiasisteisėjas, VilniausTuskulėnųgimnazijoskūnokultūrosmokytojas tel. nr. 868678218, el. Pastas vidasgrigas@gmail.com

 

8.4. Vilniaus miestomokyklųžaidynių mergaičių 2006 m. gimimoirjaunesniųkvadrato finalinesvaržybasrekomenduojameįvykdytiiki 2018 m. lapkričio 9 d.

8.4.1. Vilniaus miestomokyklųžaidynių 2006 m. gimimoirjaunesniųkvadrato varžybų komandanugalėtoja 2018 m. lapkričio 16/18d.d.dalyvaujaLietuvosmokyklųžaidyniųkvadratovaržybųzoninėsevaržyboseVilniuje  tel. nr. 8 61207507

2006 m. gimimoirjaunesni (vaikinų)

 
PauliusKapšys vyriausiasisteisėjas, Vilniaus Taikosprogimnazijoskūnokultūrosmokytojas, tel. nr. 8618 79797, el. paštas;pkapsys@gmail.com  

8.5. Vilniaus miestomokyklųžaidynių vaikinų 2006 m. gimimoirjaunesniųkvadrato finalinesvaržybasrekomenduojameįvykdytiiki 2018 m. lapkričio 9 d.

8.5.1. Vilniaus miestomokyklųžaidynių 2006 m. gimimoirjaunesniųkvadrato varžybų komandanugalėtoja 2018 m. lapkričio 16/18 d. d. dalyvaujaLietuvosmokyklųžaidyniųkvadratovaržybųzoninėsevaržyboseVilniuje. tel. nr. 8 61207507

V. KOMANDŲ PRIĖMIMAS 

9. Pogrupiųlentelėsepirmunumeriu pažymėtosmokyklos (varžybųšeimininkai) organizuojapogrupiovaržybas, informuojapogrupiokomandasapievaržybųvykdymolaiką, datąirjasvykdo, informuojavyr. teisėjąapievaržybųlaikąirpasikeitimuspogrupyje.

10. Mokyklos, kuriųsportobazėserengiamosvaržybos, parengiavaržybomssportobazęirinventorių, atsakoužteisėjųkolegijųsudėtį, pasirūpinamedicinospersonalu.

11. Komandųvadovaiatsakouždalyviųsaugumąkelionėsirvaržybųmetu, dokumentųpateikimą, tinkamąmokiniųelgesį per varžybasirlaisvalaikiometu.

12. Komandosvadovai, atvykę įmiesto,zonines, tarpzoninesirfinalinesvaržybas, teisėjųkolegijaipateikia:

13.1. mokyklospatvirtintąvizuotąparaišką, kuriojenurodoma:

13.1.2. mokyklospavadinimas, dalyviovardas, pavardė, gimimometai, vadovovardas, pavardė;

13.1.3. sveikatospriežiūrosspecialistovizuotaarbavaikosveikatospažymėjimas (Forma Nr. 027-1/a), kuriojenurodyta, kadvaikosveikataatitinkapagrindinėsfiziniougdymogrupėsreikalavimus, arbaSportuojančioiružsiiminėjančiokūnokultūrasveikatospatikrinimomedicininėpažyma (Forma Nr. 068/a).

13.2. pateikiamiirmokiniųpažymėjimaisunuotraukomis.

14. Zoninėse, tarpzoninėseirfinalinėsevaržybosekomandųatsivežtiteisėjaituribūtiįtraukti į varžybųteisėjavimą.

15. Susitikimųvyriausiasisaikštėsteisėjasturibūtineutralusteisėjas.

16. Varžybasfinansuoja, Vilniaus miestosavivaldybėsadministracijosŠvietimo, kultūrosirsportodepartamentas.

 

 

VI. DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 

17. Kiekvienosgrupėsvaržybųlaimėtojaiirprizininkaiapdovanojamitaurėmisirsportiniuinventoriumi;

17.1. komandųlaimėtojųirprizininkiųdalyviai, jųmokytojaiapdovanojamiatitinkamolaipsniodiplomaisirmedaliais.

PASTABOS:

1. Visaisvaržybųklausimaiskreiptis į varžybųvyriausiuosiusteisėjus.

2. Pogrupiųkomandųvadovai, nesulaukępranešimodėlvaržybų, patyssusisiekiasupogrupiovaržybasorganizuojančiamokyklairteiraujasidėlvaržybųvietosirlaiko.

3. Komandos, vykdamos į visas varžybas, vežasi 1 teisėją.

4. Komandųvadovaidėlvaržybųvietosteiraujasinurodytaistelefonais.

5. Tąpačiądieną po varžybųsuvestinėslentelėsturibūtiišsiunčiamosvaržybųvyriausiemsteisėjams el. paštu.genovaiteastrauskiene614@gmail.com,

telf. 861207507

6. Teisėjųkolegijapriimavisussprendimus, susijusiussunuostatuosenenumatytaisatvejais.

 

 

2018-2019 M. M. VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ

KVADRATO (2008 M.G. IR JAUN.) VARŽYBŲ

______________________________________________________

Mokyklospavadinimas

KOMANDOS

VARDINĖ PARAIŠKA

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pilnagimimo data

Gydytojoviza

1.

     

2.

     

3.

     

4.

     

5.

     

6.

     

7.

     

8.

     

9.

     

10.

     

11.

     

12.

     

 

Komandostreneriai:                                  _____________________________________________

(vardas, pavardė, parašas)

 

_____________________________________________                                                       (telefonas, el. paštoadresas)                   

 

Teisėjas (ai))                                            _____________________________________________

(vardas, pavardė, parašas)

 

_____________________________________________                                                       (telefonas, el. paštoadresas)

 

Mokyklosdirektorius                                _____________________________________________

 (vardas, pavardė, parašas)

A.V.

Pastabos                                                  ______________________________________________

                      (arturitegalimybęvestikvadratovaržybas)

 

 

 

 

2018-2019 M. M. VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ

KVADRATO (2006 M.G. IR JAUN.) VARŽYBŲ

_________________________________________________

Mokyklospavadinimas

MERGAIČIŲ KOMANDOS

VARDINĖ PARAIŠKA

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pilnagimimo data

Gydytojoviza

1.

     

2.

     

3.

     

4.

     

5.

     

6.

     

7.

     

8.

     

9.

     

10.

     

11.

     

12.

     

 

Komandostreneriai:                                  _____________________________________________

(vardas, pavardė, parašas)

 

_____________________________________________                                                       (telefonas, el. paštoadresas)                   

 

Teisėjas (ai))                                            _____________________________________________

(vardas, pavardė, parašas)

 

_____________________________________________                                                       (telefonas, el. paštoadresas)

 

Mokyklosdirektorius                                _____________________________________________

 (vardas, pavardė, parašas)

A.V.

Pastabos                                                  ______________________________________________

                      (arturitegalimybęvestikvadratorungtynes, arsalėtinkamavaržybųpravedimui).

 

 

2018-2019 M. M. VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ

KVADRATO (2006 M.G. IR JAUN.) VARŽYBŲ

______________________________________________________

Mokyklospavadinimas

BERNIUKŲ KOMANDOS

VARDINĖ PARAIŠKA

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pilnagimimo data

Gydytojoviza

1.

     

2.

     

3.

     

4.

     

5.

     

6.

     

7.

     

8.

     

9.

     

10.

     

11.

     

12.

     

 

Komandostreneriai:                                  _____________________________________________

(vardas, pavardė, parašas)

 

_____________________________________________                                                       (telefonas, el. paštoadresas)                   

 

Teisėjas (ai))                                            _____________________________________________

(vardas, pavardė, parašas)

 

_____________________________________________                                                       (telefonas, el. paštoadresas)

 

Mokyklosdirektorius                                _____________________________________________

 (vardas, pavardė, parašas)

 

A.V. Pastabos                                                               ______________________________________________

(arturitegalimybęvestikvadratorungtynes, arsalėtinkamavaržybųpravedimui).