2018-2019 M. M. VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ RANKINIO VARŽYBŲ NUOSTATAI Sveikas Miestas

2018-2019 M. M. VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ RANKINIO VARŽYBŲ NUOSTATAI

2018-2019 M. M. VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ

RANKINIO VARŽYBŲ NUOSTATAI

 

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

1. Varžybųtikslas – per sportąugdytisąmoningą, pilietiškaiaktyvųžmogų, puoselėjantįtautinesvertybes.

2. Uždaviniai:

2.1  didintimokiniųmotyvacijąužsiimtiaktyviafizineveiklalaisvalaikiu, skatintijuossistemingaimankštintis, sąmoningairūpintissavosveikatairfiziniutobulinimusi, ieškantnaujųfizinioaktyvumoformųbendrojougdymomokyklose;

2.2  suteiktikiekvienammokiniuigalimybęsportuotinepatiriantjokiosdiskriminacijosirjaučiantolimpinędvasią, kurireikalaujatarpusaviodraugiškumo, solidarumoirkilnauselgesiosupratimo;

2.3  populiarintirankiniosportą Vilniaus miesto mokyklų irmokiniųtarpe;

2.4  skatintijuosgarbingaikovotiiratstovautimokyklą Vilniaus miesto mokyklų irLietuvos mokyklų žaidyniųrankiniovaržybose.

2.5 Išsiaiškintipajėgiausias Vilniaus miesto mokyklų rankiniokomandasmerginųirvaikinųtarpe, kuriosatstovaus Vilniaus miestą mokyklų žaidyniųrankiniozoninėsevaržybose 2019 m. sausio 17 -20dienomisAlytujeirVarėnoje.

Alytus (merginų) atsakingas – Arvydas Brazaitis, tel. (8 315) 51978, 8 614 31813;

Varėna (vaikinų) atsakingas – Jonas Fugalas  8 616 86095.

 

II. VADOVAVIMAS IR VYKDYMAS

3. Varžybųorganizatoriai – Vilniaus miestosavivaldybėsadministracijosŠvietimo, kultūrosirsportodepartamentasirviešojiįstaiga ,,Sveikasmiestas“.

4. Varžybųvykdytojai – Vilniaus miestobendrojougdymomokyklos, Vilniaus sportomokykla ,,Tauras“.

5. 2018-2019 m. m. Vilniaus miesto mokyklų žaidyniųkoordinatorė – GenovaitėAstrauskienė, viešosiosįstaigos ,,Sveikasmiestas“ projektųvadovė, tel. nr. +370 61207507; el. paštasgenovaiteastrauskienė614@gmail.comzaidynes@sveikasmiestas.lt.

6. Rankiniovaržybasvykdo – Vilniaus sportomokykla ,,Tauras”, 8 (5) 276 7501, el. paštasinfo@smtauras.lt , varžybųvyr. teisėjasKlaidasJaneikatelf. 860601735.

 

III. VYKDYMO LAIKAS IR VIETA

8. Varžybosvyks2018 m. gruodžio 7 d.

9. Varžybųvykdymovieta – Vilniaus miestobendrojolavinimougdymoįstaigųsportobazės, tikslesnėinformacija – tel. nr. 8 (5) 276 7501, el. paštasinfo@smtauras.lt, Vilniaus sportomokykla ,,Tauras” (Žygio g. 46, Vilnius).

 

IV. DALYVIAI

10. Rankiniovaržybosegalidalyvauti Vilniaus miestobendrojolavinimo mokyklų merginųirvaikinųkomandos. Komandosprivaloturėtidviejųspalvųsportiniusmarškinėliussunumeriais.
11. Dalyviųamžius – 2003 metųgimimoirjaunesnimerginosirvaikinai.
12. Komandossudėtis -14žaidėjų (mergaičiųirberniukųkomandų),  2  – mokytojaiir 1 teisėjas.

 

V. VARŽYBŲ VYKDYMO SISTEMA

13. Rungtyniųžaidimolaikas – merginos 2 x  25 min., vaikinai 2 x 30 min. Varžybosvykdomospagaltarptautines (IHF) rankiniotaisykles; Žaidėja/as gavusi/ęstiesioginęraudonąkortelępraleidžiasekančiasrungtynes; Žaidėja/as gavusi/ęstiesioginęraudoną + mėlynąkortelęyrasvarstomasvaržybųvyr. teisėjo/komisijos;
13.1 Per dienąžaidžiantdaugiauneivieneriasrungtynes, kiekvienaskėlinystrumpinamas po 5 min;
13.2 Komandoskiekvienamekėlinyjegalipasinaudoti 1 minutėspertraukėle;
13.3 Užpergalęskiriami 3 taškai, lygiąsias – 2 taškai, pralaimėjimą 1 – taškas, neatvykus – 0 taškų;
13.4 Aukštesnęvietąužimakomanda, turintididesnįtaškųskaičių;
13.5 Dviemirdaugiaukomandųsurinkusvienodątaškųskaičių, pirmenybėteikiamakomandai, turinčiaididesnį:
a) tarpusaviorungtynėseiškovotątaškųskaičių;
b) tarpusaviorungtynėsepasiektųirpraleistųįvarčiųskirtumą;
c) didesnįtarpusaviorungtynėsepasiektųįvarčiųskaičių (tarp 3 irdaugiaukomandų);
d) pasiektųirpraleistųįvarčiųskirtumąvisoserungtynėse;
f) pasiektųvisoserungtynėseįvarčiųskaičių.

 

VI. APDOVANOJIMAS

14. Komandosiškovojusiosprizinesvietas, apdovanojamostaurėmis, atitinkamolaipsniodiplomaisirprizais. Komandųžaidėjai- medaliaisirdiplomais.

 

VII. PARAIŠKOS

15. Vilniaus miestobendrojolavinimougdymoįstaigosiki 2018 m. gruodžio 3 d.pateikiael.paštuinfo@smtauras.lt Vilniaus sportomokyklai ,,Tauras“ tel. nr. 8 (5) 276 7501, vardinęparaišką(pridedama) dalyvautirankiniovaržybose. Paraiškojeturibūtiįrašyta: pilnasmokyklospavadinimas, sportininkovardas, pavardė, pilnagimimo data, mokytojovardaspavardė, telefonasirgydytojoviza.

16. Visoserungtynėsekomandosvadovasteisėjųkolegijaiprivalopateiktimokyklosdirektoriausparašuirspaudupatvirtintąirgydytojovizuotąvardinę  paraiškądalyvautivaržybose.

 

Pastabos:

1. Visaisvaržybųvykdymoklausimaiskreiptis į Vilniaus sportomokyklos „Tauras“ vyr. teisėją tel./faks. 8 (5) 276 7501, mob. Nr.860601735 el. paštu info@smtauras.lt;

2. Atvykus į varžybasteisėjųkolegijaibūtinapateiktimokiniųpažymėjimussunuotraukomis, mokyklosdirektoriauspatvirtintąirgydytojovizuotąkomandosvardinęparaiškąleidžiančiądalyvautivaržybose.

3. Varžybųvyriausiasisteisėjaspriimavisussprendimus, susijusiussuNuostatuosenenumatytaisatvejaisir  reikaluiesant, kreipiamasi į Vilniaus miestosavivaldybėsŠvietimo, kultūrosirsportodepartamentą, VšĮ “Sveikasmiestas”

4. Užmokiniųatvykimą, išvykimą, laisvalaikįirsaugumąatsakingikomandųvadovai.

5. Informacijaapievaržybasskelbiama www.smtauras.lt ir www.sveikasmiestas.lt/zaidynes.

6. Mokykloskomanda, Vilniaus miesto mokyklų žaidyniųrankiniovaržybųnugalėtoja, atstovausianti Vilniaus miestąLietuvos mokyklų žaidyniųrankiniovaržybosedėlkomandoskomandiravimodalyvautizoninėse, tarpzoninėse, finalinėsevaržybosekreipiasi į VšĮ ,,Sveikasmiestas“ Vilniaus miesto mokyklų žaidyniųkoordinatoręGenovaitęAstrauskienę mob. tel. +370 61207507,.zaidynes@sveikasmiestas.lt

7. Mokyklosdalyvės  dalyvaudamosvaržybosesutinka, kad video irnuotraukųreportažaisudalyvioatvaizdubūtųnaudojamirenginioinformacinėjesklaidojeviešojeerdvėjeirrenginiotiesioginėsrinkodarostikslais. Sutikimastvirtinamasmokyklosdirektoriauspatvirtintojeparaiškojeleidžiančiojedalyvautivaržybose.

________________________

 

 

2018-2019 M. M. VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ

RANKINIO (2003 M.G. IR JAUN.)  VARŽYBŲ

______________________________________________________

Mokyklospavadinimas

MERGINŲ KOMANDOS

VARDINĖ PARAIŠKA

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Gimimo data

Gydytojoviza

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

 

 

Komandosmokytojai:                               _____________________________________________

(vardas, pavardė, parašas)

 

_____________________________________________                                                       (telefonas, el. paštoadresas)                   

 

Teisėjas (ai))                                            _____________________________________________

(vardas, pavardė, parašas)

 

                                          

Mokyklosdirektorius                                _____________________________________________

 (vardas, pavardė, parašas)

A.V.

 

2018-2019 M. M. VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ

RANKINIO  (2003 M.G. IR JAUN.) VARŽYBŲ

______________________________________________________

Mokyklospavadinimas

VAIKINŲ KOMANDOS

VARDINĖ PARAIŠKA

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Gimimo data

Gydytojoviza

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

 

 

Komandosmokytojai:                               _____________________________________________

(vardas, pavardė, parašas)

 

_____________________________________________                                                       (telefonas, el. paštoadresas)                   

Teisėjas (ai))                                            _____________________________________________

(vardas, pavardė, parašas)

 

 

Mokyklosdirektorius                                _____________________________________________                                                                                   (vardas, pavardė, parašas)

A.V.