2018-2019 M. M. VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ ŠACHMATŲ VARŽYBŲ NUOSTATAI Sveikas Miestas

2018-2019 M. M. VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ ŠACHMATŲ VARŽYBŲ NUOSTATAI

 I.  TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

1. Varžybų tikslas – per sportą ugdyti sąmoningą, pilietiškai aktyvų žmogų, puoselėjantį tautines vertybes.

2. Uždaviniai:

2.1  didinti mokinių motyvaciją užsiimti aktyvia fizine veikla laisvalaikiu, skatinti juos sistemingai mankštintis, sąmoningai rūpintis savo sveikata ir fiziniu tobulinimusi, ieškant naujų fizinio aktyvumo formų bendrojo ugdymo mokyklose;

2.2  suteikti kiekvienam mokiniui galimybę sportuoti nepatiriant jokios diskriminacijos ir jaučiant olimpinę dvasią, kuri reikalauja tarpusavio draugiškumo, solidarumo ir kilnaus elgesio supratimo;

2.3  Populiarinti šachmatų sportą Vilniaus miesto mokyklų ir mokinių tarpe;

2.4  skatinti juos garbingai kovoti ir atstovauti mokyklą Vilniaus miesto mokyklų ir Lietuvos mokyklų žaidynių stalo teniso varžybose.

2.5  Išsiaiškinti pajėgiausias Vilniaus miesto mokyklų šachmatų 5 – 12 klasių komandas, kurios atstovaus Vilniaus miestą Lietuvos mokyklų žaidynių šachmatų varžybose 2019 m. vasario 2 d. Druskininkuose.

 II. VADOVAVIMAS IR VYKDYMAS

3. Varžybų organizatoriai – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamentas ir viešoji įstaiga ,,Sveikas miestas“.

4. Varžybų vykdytojai –Vilniaus miesto sporto mokykla „Tauras“ (8 5) 276 7501, el. p. info@smtauras.lt . Varžybų vyr. teisėjas Jonas Sidabras

III.  VYKDYMO LAIKAS IR VIETA

5. Varžybos vyks:

2008 m. gimimo ir jaunesnių – sausio 18 d. 15:30 val., sporto mokykloje „Tauras“

5 – 12 klasių – sausio 25 d. 15:30 val., sporto mokykloje „Tauras“

5.1. Komandų atvykimas – 30 min. iki varžybų pradžios.

IV. DALYVIAI

7. Varžybose dalyvauja Vilniaus bendrojo ugdymo mokyklų mokinių komandos.

8. Dalyvių amžius:

- pradinių klasių 2008 m. gimimo ir jaunesni;

- 5-12 klasių moksleiviams amžius neribojamas.

9. Komanda mišri – 1 mergaitė ir 3 berniukai, 1 mokytojas. Mergaitė gali žaisti už berniuką.

 V. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS

10. Varžybos vyksta šveicariška sistema. Priklausomai nuo dalyvaujančių komandų skaičiaus žaidžiama  7 ratų sistema. Laiko kontrolė: 12 min. + 5 s.

Atsižvelgiant į komandų skaičių, teisėjų kolegija turi teisę daryti reglamento ar sistemos pakeitimus

11. Komandų užimtos vietos numatomos pagal didžiausią komandinių taškų sumą MP: už laimėtą partiją skiriami 2 taškai, už lygiąsias – 1 taškas , o už pralaimėjimą – 0 takų.

12. Esant vienodam MP rodikliams, laimėtoją lemia:

12.1. visų komandos dalyvių surinkti taškai;

12.2. geresnis rezultatas 1-oje lentoje ir t.t.

                                                                                  VII.            REGISTRACIJA

 13. Vilniaus miesto bendrojo lavinimo ugdymo įstaigos registruojasi iki 2019 m. sausio 15 d._( 2008 ir jaun./) iki 2019m. sausio 20 dienos (5-12 kl;.)Vilniaus sporto mokykla ,,Tauras“ tel. nr. (8 5) 276 7501, el.paštas info@smtauras.lt 

 VI. DALYVIŲ APDOVANOJIMAS

13. Varžybų komandos laimėtojos ir prizininkės apdovanojamos taurėmis, atitinkamo laipsnio diplomais ir sportiniu inventoriumi;

14. Prizines vietas užėmusių komandų dalyviai ir vadovai apdovanojami atitinkamo laipsnio diplomais ir medaliais

 

PASTABOS:

  1. Visais varžybų vykdymo klausimais kreiptis į Vilniaus sporto mokykla ,,Tauras“ tel. nr. (8 5) 276 7211, el. paštas: info@smtauras.lt
  2. Atvykus į varžybas teisėjų kolegijai būtina pateikti mokinių pažymėjimus, mokyklos direktoriaus patvirtintą ir gydytojo vizuotą komandos vardinę paraišką leidžiančią dalyvauti varžybose.
  3. Varžybų vyriausiasis teisėjas priima visus sprendimus, susijusius su Nuostatuose nenumatytais atvejais, o reikalui esant, kreipiamasi į Vilniaus miesto savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto departamentą ir VšĮ ,,Sveikas miestas“.
  4. Komandų vadovai atsako už dalyvių saugumą kelionės ir varžybų metu, tinkamą dokumentų pateikimą teisėjų komisijai, mandagų mokinių elgesį varžybų ir laisvalaikio metu.
  5. Informacija apie varžybas skelbiama  www.sveikasmiestas.lt/zaidynes.
  6. Mokyklos komanda, Vilniaus miesto mokyklų žaidynių šachmatų varžybų nugalėtoja, atstovaus Vilniaus miestą Lietuvos mokyklų žaidynių šachmatų finalinėse varžybose. Dėl komandos komandiravimo dalyvauti finalinėse varžybose kreipiasi į VšĮ ,,Sveikas miestas“ Vilniaus miesto mokyklų žaidynių koordinatorę Genovaitę Astrauskienę mob. tel.

8 61207507, el.p. genovaiteastrauskiene614@gmail.com , žaidynes@sveikasmiestas.lt

  1. Mokyklos dalyvės dalyvaudamos varžybose sutinka, kad video ir nuotraukų reportažai su dalyvio atvaizdu būtų naudojami renginio informacinėje sklaidoje viešoje erdvėje ir renginio tiesioginės rinkodaros tikslais. Sutikimas tvirtinamas mokyklos direktoriaus patvirtintoje dalyvio paraiškoje leidžiančioje dalyvauti varžybose.

________________________

2018-2019 M. M. VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ

ŠACHMATŲ  (2008 M.G. IR JAUN.)  VARŽYBŲ

______________________________________________________

Mokyklos  pavadinimas

KOMANDOS VARDINĖ PARAIŠKA

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Gimimo data

Gydytojo viza

1.

2.

3.

4.

5.

 

 

Komandos treneriai:                                             _____________________________________________

(vardas, pavardė, parašas)

 

_____________________________________________                                                                           (telefonas, el. pašto adresas)                    

 

Teisėjas (ai))                                                         _____________________________________________

(vardas, pavardė, parašas)

 

 

 

                                                     

 

Mokyklos direktorius                                           _____________________________________________

 (vardas, pavardė, parašas)

A.V.

2018-2019 M. M. VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ

ŠACHMATŲ  VARŽYBŲ  (5-12  klasių)

______________________________________________________

Mokyklos  pavadinimas

KOMANDOS VARDINĖ PARAIŠKA

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Gimimo data

Gydytojo viza

1.

2.

3.

4.

5.

 

 

Komandos treneriai:                                             _____________________________________________

(vardas, pavardė, parašas)

 

_____________________________________________                                                                           (telefonas, el. pašto adresas)                    

 

Teisėjas (ai))                                                         _____________________________________________

(vardas, pavardė, parašas)

 

 

 

Mokyklos direktorius                                           _____________________________________________

 (vardas, pavardė, parašas)

A.V.