2018-2019 M.M. VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ ,,DRĄSIŲ, STIPRIŲ, VIKRIŲ“ ESTAFEČIŲ (GIMUSIŲ 2008 M. IR JAUN.) VARŽYBŲ NUOSTATAI Sveikas Miestas

2018-2019 M.M. VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ ,,DRĄSIŲ, STIPRIŲ, VIKRIŲ“ ESTAFEČIŲ (GIMUSIŲ 2008 M. IR JAUN.) VARŽYBŲ NUOSTATAI

I. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

1. Varžybų tikslas – per sportą ugdyti sąmoningą, pilietiškai aktyvų žmogų, puoselėjantį tautines vertybes.
2. Uždaviniai:
2.1 didinti mokinių motyvaciją užsiimti aktyvia fizine veikla laisvalaikiu, skatinti juos sistemingai mankštintis, sąmoningai rūpintis savo sveikata ir fiziniu tobulinimusi, ieškant naujų fizinio aktyvumo formų bendrojo ugdymo mokyklose;
2.2 suteikti kiekvienam mokiniui galimybę sportuoti nepatiriant jokios diskriminacijos ir jaučiant olimpinę dvasią, kuri reikalauja tarpusavio draugiškumo, solidarumo ir kilnaus elgesio supratimo;
2.3 Skatinti mokinius sistemingai mankštintis, stiprinti savo sveikatą ir gerinti protinį darbingumą.
2.4 Tobulinti mokinių sportinį meistriškumą, skatinti juos garbingai atstovauti mokyklą ,,Drąsių, stiprių, vikrių“ estafečių varžybose.
3. Išsiaiškinti pajėgiausią Vilniaus miesto mokyklų ,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ estafečių varžybose komandą, kuri atstovaus Vilniaus miestą Lietuvos mokyklų žaidynių zoninėse varžybose 2018 m. kovo 2 dieną, Vilniuje.

II. VADOVAVIMAS IR VYKDYMAS

4. Varžybų organizatoriai – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamentas ir viešoji įstaiga ,,Sveikas miestas“.
5. 2018-2019 m. m. Vilniaus miesto mokyklų žaidynių „Drąsųs, stiprūs, vikrūs“ 2008 m.g. ir jaun. vyriausias teisėjas – Rimantas Dūda , tel. nr. 8 67233113, el. paštas rimantas47@gmail.com , Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos kūno kultūros mokytojas.

III. DALYVIAI

6. 2008 m. gimimo Vilniaus miesto pradinių klasių mokymo įstaigų ir bendro ugdymo įstaigų mokiniai.
7.Komandos sudėtis:
gim. 2008 m. ir jaunesni mokiniai (gali dalyvauti penktokas jeigu jis atitinka metus). Vienos komandos sudėtis – 8 mergaitės, 8 berniukai, 4 atsarginiai (2 mergaitės ir 2 berniukai) ir 2 mokytojai.
8. Mokyklų komandos, norinčios dalyvauti estafečių varžybose, registruojasi iki 2019 m. sausio 9 dienos el.paštu rimantas49@gmail.com

IV. ,,DRĄSIŲ, STIPRIŲ, VIKRIŲ“ ESTAFEČIŲ VARŽYBŲ
KALENDORINIS PLANAS

Eil. nr.   Amžius arba klasė   Komanda, dalyvių skaičius   Komandų vadovų skaičius   Vilniaus miesto varžybų datos 

Pogrupiai  –  Pusfinaliai –   Finalas

Respublikinių varžybų data 
1. 2008 metų gimimo ir jaunesni  Mišri,10 mergaičių ir

10 berniukų

2

Nuo 2018- 02-05 iki 2018-02-08 Nuo 2018-02-12

iki 2018-02-15

Nuo 2018-02-19 iki 2018-02-22

2019-03-02

Zoninės varžybos

Vilnius

PASTABOS:
1. Mokyklos, kurių sporto bazėse organizuojamos varžybos, paruošia varžyboms sporto bazę ir reikalingą inventorių, atsako už teisėjų kolegijos sudėtį, pasirūpina medicinos pagalbos vaistinėle arba medicinos personalu (jos pogrupiuose bus pažymėtos Nr.1.).
2. Varžybų šeimininkai informuoja vyr. teisėją apie varžybų vykdymo laiką ir pasikeitimus pogrupyje (jeigu bus).
3. Nesant galimybei pravesti varžybas būtina informuoti varžybų vyriausiąjį teisėją (Vi).
4. Komandų vadovai, patys teiraujasi dėl varžybų vietos ir laiko į priimančių komandas varžyboms mokyklas.
5. Komandų vadovai atsako už dalyvių saugumą kelionės ir varžybų metu, tinkamą dokumentų pateikimą komisijai, mandagų mokinių elgesį varžybų ir laisvalaikio metu.
6. Iki 2019-02-08 d. pravesti ,,Drąsių, stiprių, vikrių“ estafečių varžybas pogrupiuose.
7. Pogrupių nugalėtojų komandų vadovai apie pogrupio varžybų rezultatus informuoja vyr. teisėją varžybų dieną iki 17 val. el. paštu rimantas47@gmail.com
8. Komandos, užėmusios pogrupiuose I vietą, patenka į II etapą. Pogrupių nugalėtojų komandų vadovai teiraujasi pas vyr. teisėją dėl II etapo varžybų. Antro etapo varžybas pravesti iki 2019-02-15 d.
9. Komandos, laimėjusios II etape, patenka į finalą. Dėl finalo laiko ir datos kreiptis į vyr. teisėją. Finalo varžybas pravesti iki 2019-02-22 d.
10. Finalinių varžybų nugalėtoja dalyvauja zoninėse varžybose 2018-03-02 d. Vilniuje.

V. PROGRAMA

9. Komandos, zoninėse varžybose užėmusios pirmąsias vietas, patenka į tarpzonines varžybas.
10. Tarpzoninių varžybų laimėtojai patenka į finalines varžybas.
11. Varžybų programą sudaro 8 estafetės.
12. Pasibaigusių Vilniaus miesto mokinių sporto žaidynių ,,Drąsių, stiprių, vikrių“ estafečių finalinių varžybų rezultatus varžybų vyriausiasis teisėjas siunčia į VšĮ „Sveikas miestas“ Vilniaus mokyklų žaidynių koordinatorei Genovaitei Astrauskienei el.paštu genovaiteastrauskiene614@gmail.com. Lentelėse nurodyti tikslius mokyklų pavadinimus, užimtas vietas ir pasiektus rezultatus.

VI. REIKALAVIMAI

13. Estafetės bendrieji reikalavimai:
13.1. visos estafetės vykdomos tinklinio aikštelėje 9×18 m. Prireikus teisėjų ir mokytojų sprendimu šie matmenys gali būti mažinami;
13.2. visose estafetėse dalyviai rikiuojasi už galinių linijų vorose po vieną arba kaip nurodyta atskirų estafečių aprašyme – mergaitės kairėje pusėje, berniukai dešinėje, žiūrint nuo vyriausiųjų teisėjų sekretoriato stalelio;
13.3. visas estafetes pirmieji pradeda berniukai. Atlikę užduotį berniukai privalo apibėgti mergaičių vorelę, perduoti estafetę priekyje stovinčiai mergaitei ir atsistoti mergaičių vorelės gale. Tie patys reikalavimai ir mergaitėms;
13.4. visose estafetėse laimi komanda, kurios paskutinis dalyvis pirmasis perbėga galinę tinklinio aikštelės liniją (turi būti pilnai pasikeičiama vietomis tarp mergaičių ir berniukų);
13.5. visose estafetėse dalyviams draudžiama peržengti starto liniją, kol bus paimta estafetės lazdelė ar kamuolys. Pažeidęs šį reikalavimą dalyvis grąžinamas į starto poziciją;
13.6. krepšinio technikos elementai visose estafetėse turi būti atliekami pagal krepšinio taisykles. Leidžiama naudotis Nr. 7, 6 arba Nr. 5 (mini) dydžio krepšinio kamuoliais. Pasirinkto dydžio kamuoliais privalo naudotis visi komandos dalyviai;
13.7. estafečių lazdelių, išskyrus porolonines, matmenys turi atitikti lengvosios atletikos taisyklėse nurodytus reikalavimus;
13.8. gimnastikos lankai plastmasiniai (skersmuo nuo 86–90 cm), o maišeliai iš normalios medžiagos (neimpregnuoti, nedermantininiai), viršus nesukietintas;
13.9. grindų riedulio lazda ir kamuoliukas turi atitikti grindų riedulio taisyklėse nurodytus reikalavimus (lazda plastikinė arba anglies pluošto, kamuoliukas plastikinis, lengvas, skylėtas);
13.10. visu reikiamu inventoriumi aprūpina varžybas vykdanti organizacija išskyrus grindų riedulio „slalomo“ estafetėje naudojamą inventorių (lazdą ir kamuoliuką). Jeigu organizatoriai neturi grindų riedulio lazdos ir kamuoliuko tuomet šį inventorių atsiveža atvykstanti komanda. Estafetėse galima naudotis ir savą atsivežtą inventorių tuo atveju, jei jis atitinka nuostatuose nurodytus reikalavimus;
estafečių atlikimo metu sugadintą inventorių galima pakeisti, bet netrukdant estafečių atlikimo eigos;
13.11. be sportinės aprangos ir avalynės draudžiama dalyvauti varžybose.

VII. ESTAFEČIŲ TAISYKLIŲ TRAKTAVIMAS 2008 M. GIMIMO IR JAUNESNIEMS MOKINIAMS

Estafetė – pralįsk pro lanką.
Inventorius: 5 gimnastikos lankai: du gimnastikos lankai padėti 2-jų metrų atstumu nuo galinių tinklinio aikštelės linijų, tris gimnastikos lankus laiko du atsarginiai žaidėjai (arba teisėjai), tinklinio aikštelės viduryje statmenai į vidurinę liniją atrėmę į grindis per ištiestas rankas. Viena estafetės lazdelė.
Užduotis: po signalo pirmasis berniukas bėga iki pirmojo lanko, atsitupia (pasilenkia) ir pralenda per jį ir padeda už savęs (lankas lieka gulėti už jo). Pribėgęs lankus pralenda pro juos „gyvatėle“, pribėgęs antrą padėtą (gulintį) lanką atsitupia (pasilenkia) pralenda per jį ir padeda už savęs (lankas lieka gulėti už jo). Apibėgęs mergaičių vorelę, perduoda estafetės lazdelę priekyje stovinčiai mergaitei. Mergaitė atlieka tą pačią užduotį kaip ir berniukas.

Estafetė – grindų riedulio „slalomas“.
Inventorius: penki stoveliai (kėgliai, kimštiniai kamuoliai), išdėstyti aikštės viduryje 2-jų metrų atstumu vienas nuo kito, vienas grindų riedulio kamuoliukas, viena grindų riedulio lazda ir du gimnastikos lankai padėti 1,5 metro atstumu nuo galinių tinklinio aikštelės linijų.
Užduotis: po signalo pirmasis berniukas bėga iki pirmojo lanko, kuriame yra grindų riedulio kamuoliukas ir lazdos pagalba varo kamuoliuką gyvatėle tarp stovelių (kojomis taip pat apibėga stovelius) iki antrojo lanko. Palikęs kamuoliuką antrojo lanko viduje apibėgęs mergaičių vorelę, paduoda lazdą priekyje stovinčiai mergaitei. Mergaitė atlieka tą pačią užduotį kaip ir berniukas. Pametus kamuoliuką, grįžtama kartoti nuo tos vietos, kur buvo pamestas kamuoliukas.
Neskaitoma klaida, jei pamestą kamuoliuką gražina rankomis.
Pamestu kamuoliukas laikomas tuomet, kai jis yra toliau nei 1 metras už varymo „koridoriaus“ arba trukdo varžovui.
Kamuoliuką į lanką privaloma įridenti tik lazdos pagalba.

Estafetė – teniso kamuoliukų pernešimas.
Inventorius: du gimnastikos lankai, padėti 6-ių metrų atstumu vienas nuo kito aikštelės viduryje, du lauko teniso kamuoliukai, viena estafetės lazdelė.
Užduotis: po signalo pirmasis berniukas bėga iki pirmojo lanko, paima vieną (iš dviejų) kamuoliuką, perneša jį į antrąjį lanką ir padeda jame, paskui grįžta atgal, paima antrą kamuoliuką, pernešęs jį padeda į antrąjį lanką ir apibėgęs mergaičių vorelę perduoda estafetės lazdelę priekyje stovinčiai mergaitei. Mergaitė atlieka tą pačią kaip ir berniukas užduotį.
Kamuoliukui išriedėjus iš lanko, jį grąžina į lanko vidų tik tas dalyvis, kuris jį nešė.

Estafetė – paridenk, pagauk ir varykis.
Inventorius: vienas krepšinio kamuolys, trys gimnastikos lankai, vienas iš jų padėtas aikštelės viduryje, o likusieji – 3-jų metrų atstumu nuo pirmojo.
Užduotis: dalyviai (mergaitės ir berniukai) išsirikiuoja vorelėse po vieną, kojos plačiai pražergtos. Paskutinis berniukas turi krepšinio kamuolį ir po signalo paridena jį tarp kojų. Priekyje stovintis berniukas, pagavęs kamuolį, varo jį (bet kuria ranka) ratu aplink kiekvieną lanką iki galinės tinklinio aikštelės linijos, palietęs bet kuria koja galinę liniją paima jį ir nuo mergaičių vorelės galo paridena priekyje stovinčiai mergaitei. Mergaitė atlieka tą pačią, kaip ir berniukas užduotį.
Pametus kamuolį, grįžtama kartoti nuo tos vietos, kur buvo pamestas kamuolys.

Estafetė – „bulvių sodinimas“.
Inventorius: medžiaginis maišelis (25×25 cm), penki gimnastikos lankai, išdėstyti aikštelės viduryje 2-jų m atstumu vienas nuo kito, penki lauko teniso kamuoliukai.
Užduotis: po signalo pirmasis berniukas bėga su maišeliu, kuriame yra 5 teniso kamuoliukai, ir į kiekvieno lanko vidų padeda po vieną teniso kamuoliuką, apibėga mergaičių 16 vorelę ir priekyje stovinčiai mergaitei perduoda tuščią maišelį. Mergaitė, bėgdama surenka visus teniso kamuoliukus ir, apibėgusi berniukų vorelę, perduoda maišelį priekyje stovinčiam berniukui.
Kamuoliukui išriedėjus iš lanko, jį grąžina į lanko vidų tik tas berniukas, kuris jį padėjo. Iš maišelio leidžiama išimti tik po vieną kamuoliuką, o sudėti – kaip nori.

Estafetė – šuoliukai su lankais.
Inventorius: vienas gimnastikos lankas.
Užduotis: po signalo pirmasis berniukas, bėgdamas pirmyn, suka lanką ir peršoka per jį (pralenda) ne mažiau kaip 5 kartus, apibėgęs mergaičių vorelę, perduoda lanką priekyje stovinčiai mergaitei. Mergaitė atlieka tą pačią užduotį kaip ir berniukas.
Lanko sukimas ir peršokimas per jį (pralindimas) atliekamas aikštės ribose.

Estafetė – šuoliukai su šokdyne.
Inventorius: vienas gimnastikos lankas, padėtas aikštelės viduryje, viena šokdynė (guminė arba medžiaginė), padėta lanko viduryje, viena estafetės lazdelė.
Užduotis: po signalo pirmasis berniukas bėga iki šokdynės, padeda į lanko vidų estafetės lazdelę, paima šokdynę ir sukdamas ją abiem rankomis, peršoka penkis kartus bet kokiu būdu. Atlikęs šuoliukus, padeda šokdynę (rankenas) į lanko vidų, paima estafetės lazdelę ir apibėgęs mergaičių vorelę, perduoda ją priekyje stovinčiai mergaitei. Mergaitė atlieka tą pačią užduotį kaip ir berniukas.
Užkliuvus šokdynei už kojų ir neatlikus šuoliuko, šuoliukas nekartojamas.
Nėra klaidos, jeigu ne visa šokdynė yra lanke, tačiau šokdynės abi rankenos privalo būti lanko viduje.
Estafetės lazdelei iškritus iš lanko, ją padeda atgal iki šuoliukų atlikimo pradžios tik tas dalyvis, kuris atlieka šuoliukus.
Šuoliukų metu iškritus lazdelei iš lanko dalyvis sustoja šokinėti, grąžina lazdelę į lanką ir pabaigia šuoliukus. Kliudžius lazdele ir iškritus jai, lazdelė padedama atgal.
Pirmas šuoliukas per šokdynę perlipant per ją neįskaitomas.

Estafetė – greičio estafetė.
Inventorius: viena estafetės lazdelė.
Užduotis: po signalo berniukas, bėgdamas per tinklinio aikštelę, neša estafetės lazdelę ir, apibėgęs mergaičių vorelę, perduoda ją priekyje stovinčiai mergaitei. Mergaitė atlieka tą pačią, kaip ir berniukas užduotį.

IX. LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS

14. Kiekvienos estafetės komanda laimėtoja nustatoma pagal pasiektą geriausią laiką.
15. Komanda, estafetėje laimėjusi I vietą, bendrai komandinei įskaitai pelno 1 tašką, II – 2 taškus ir t. t.
16. Jeigu dvi ar daugiau komandų pasiekia vienodą laiką, jos dalijasi atitinkamas vietas, o įskaitai pelno vienodą taškų sumos vidurkį. Pavyzdžiui, trys komandos pasiekia vienodą laiką ir užima I–III vietas, jos įskaitai pelno šių vietų taškų sumos vidurkį (1+2+3):3=2 taškai.
17. Jeigu komanda kurioje nors estafetėje nedalyvauja, jai skiriami paskutinės vietos taškai + 2 baudos taškai.
18. Bendra komandinė vieta nustatoma susumavus visus estafetėse surinktus taškus. Laimi komanda, surinkusi mažiausiai taškų.
19. Jeigu dvi ar daugiau komandų surenka vienodą taškų sumą, pirmenybė skiriama komandai, kuri pasiekė geresnį laiką greičio estafetėje;
20. Esant šiam rodikliui vienodam, pirmenybė teikiama komandai, turinčiai daugiau pirmųjų vietų, paskui – antrųjų ir t. t.

X. APDOVANOJIMAS

21. Komandos finalinėse varžybose iškovojusios prizines vietas, apdovanojamos taurėmis ir atitinkamo laipsnio diplomais, dalyviai ir mokytojai – medaliais, diplomais, mokykla – sportiniu inventoriumi.

XI. PARAIŠKOS

22. Visose varžybose komandos vadovas teisėjų kolegijai pateikia mokyklos direktoriaus patvirtintą paraišką. Paraiškoje būtina nurodyti pilną mokyklos pavadinimą, dalyvių vardus, pavardes, gimimo metus, vadovo (mokytojo) vardą, pavardę ir telefoną. Komandos vadovas pateikdamas paraišką patvirtina, kad visi komandos nariai turi galiojančias sveikatos pažymas ir neturi jokių fizinio krūvio apribojimų. Mokinių pažymėjimus su nuotraukomis.

PASTABOS:
1. Visais varžybų organizavimo ir vykdymo klausimais prašome kreiptis į varžybų vyriausiąjį teisėją.
2. Komandų vadovai patys teiraujasi dėl varžybų vietos ir laiko.
3. Komandų vadovai atsako už dalyvių saugumą kelionės ir varžybų metu, tinkamą dokumentų pateikimą komisijai, mandagų mokinių elgesį varžybų ir laisvalaikio metu.
4. Mokyklos komanda, Vilniaus miesto mokyklų žaidynių ,,Drąsių, stiprių, vikrių“ estafečių varžybų nugalėtoja, atstovausianti Vilniaus miestą Lietuvos mokyklų žaidynių ,,Drąsių, stiprių, vikrių“ estafečių varžybose dėl komandos komandiravimo dalyvauti varžybose kreipiasi į VšĮ ,,Sveikas miestas“ Vilniaus miesto mokyklų žaidynių koordinatorę Genovaitę Astrauskienę mob. tel. 8 61207507 zaidynes@sveikasmiestas.lt.; genovaiteastrauskiene614@gmail.com
5. Mokyklos dalyvės dalyvaudamos varžybose sutinka, kad video ir nuotraukų reportažai su dalyvio atvaizdu būtų naudojami renginio informacinėje sklaidoje viešoje erdvėje ir renginio tiesioginės rinkodaros tikslais. Sutikimas tvirtinamas mokyklos direktoriaus patvirtintoje dalyvio paraiškoje leidžiančioje dalyvauti varžybose.